SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04


การสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)


การสัมมนากรรมการรัฐวิสาหกิจ


การสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558


การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556


งานสัมมนาวิชาการและเปิดตัวดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator)


การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2564


สศอ. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ประจำปี 2557


กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์