SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04
การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ของบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกำกับดูแล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ