SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2564
โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม