1124/281 ถนนพหลโยธิน32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900,


ประชาสัมพันธ์องค์กร

บริษัท โกลบ์เบิล ครีเอชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์กว่า 27 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ก.พ. ฯลฯ

จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์

บริการจัดทำเนื้อหาข่าวสารและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ผลิตวิดีโอและภาพยนตร์

บริการผลิตและตัดต่อวิดีโอด้วย Production house ที่ได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ

ผลิตการ์ตูน animation 2D

ผลิตการ์ตูนอนิเมชั่น 2D ตอบโจทย์การสื่อสารด้วยสาระและความสนุก ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์การอาหารและยา (อย.) และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

about us

“บริษัท โกลบ์เบิล ครีเอชั่น จำกัด” ผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนกับกระทรวงการคลัง มีประสบการณ์กว่า 27 ปีด้านงานข่าว สื่อมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์องค์กร สัมมนาและผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ก.พ. ฯลฯ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงนั้นๆ อาทิเช่น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมประมง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สภาการพยาบาล กรมประมง เป็นต้น จากประสบการณ์ที่ยาวนานเป็น เครื่องการันตี วันนี้บริษัท โกลบ์เบิล ครีเอชั่น จำกัด ได้ขยายบริการไปสู่การทำ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่หน่วยงาน ต่างๆ พร้อมรับผลิตสื่อทุกรูปแบบ โดยทีมงาน Production House ที่มากประสบการณ์ความสามารถและห้องตัดต่อที่มีมาตรฐาน

Read More

 

 

จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release

เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวชั้นนำของประเทศ

 

 

2022 © Global creation co.,ltd All Rights Reserved.